Servicevoorwaarden

OVERZICHT

De app wordt beheerd door ALK-Abelló A/S, CVR nr. 63717916, gevestigd te Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm, Denemarken. In de app en in deze Servicevoorwaarden verwijzen de termen “wij”, “we”, “ons” en “onze” naar ALK-Abelló A/S. Elk gebruik van de app is afhankelijk van acceptatie van deze algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”) zoals hieronder vermeld.

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de app, inclusief, maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze app gebruikt. Als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die zijn opgenomen in deze Servicevoorwaarden, dan moet u stoppen met het gebruik van de app of alle diensten die hierdoor worden geleverd.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige app worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door een nieuwe versie/update van de app te plaatsen. De app is niet bedoeld voor gebruik door mensen jonger dan 18 jaar.

Als u vragen heeft over het gebruik van de app of deze Servicevoorwaarden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die staan vermeld aan het einde van deze Servicevoorwaarden.

Disclaimer

LET OP: Deze juridische kennisgeving is van toepassing op de volledige inhoud van de app en alle correspondentie tussen ons en/of een derde partij die door ons en u wordt geïnstrueerd.

HOOFDSTUK 1 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U mag onze diensten niet gebruiken voor enig onwettig of ongeoorloofd doel en u mag bij het gebruik van de app geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechtelijke wetgeving).

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overdragen.

Als u een van deze Servicevoorwaarden overtreedt of schendt, betekent dit dat wij alle diensten die wij aan u verstrekken, kunnen beëindigen.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te weigeren diensten te verlenen aan wie dan ook, ongeacht de reden.

U begrijpt dat uw inhoud onversleuteld kan worden overgedragen en dat dit (a) overdracht via verschillende netwerken kan betekenen, en (b) wijzigingen kan omvatten om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. De bovenstaande verklaring vormt geen beperking voor onze wettelijke verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Raadpleeg ons privacybeleid.

U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de app, het gebruik van de app of toegang tot de app te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, behalve zoals hieronder uitdrukkelijk staat vermeld.

Koppen die in deze Servicevoorwaarden worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Servicevoorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

De app, inclusief de informatie en software die deze bevat, is beschermd door auteursrechtwetten en andere intellectuele eigendomswetten en overeenkomsten. U moet deze rechten respecteren en mag in het bijzonder geen identificatoren, handelsmerken of kennisgevingen van auteursrecht, of kopieën daarvan verwijderen van de app. Afgezien van de gebruiksrechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend, worden u geen verdere rechten van enige aard verleend, met name geen industriële eigendomsrechten, zoals handelsmerken. U mag voor uw persoonlijke gebruik één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden, van alle pagina's van de app.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u heeft afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen nooit afzonderlijk van de bijbehorende tekst gebruiken.

Wij verklaren hierbij onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de inhoud van de app, en dit moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te verkrijgen van ons of onze licentiegevers.

Als u een deel van onze app afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Servicevoorwaarden, vervalt uw recht op het gebruik van onze app onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u heeft gemaakt, retourneren of vernietigen.

HET VERSTREKKEN VAN DE APP

De app wordt aan u verstrekt voor gebruik op compatibele apparaten om te downloaden in de respectievelijke app stores. We brengen geen kosten in rekening voor het downloaden en gebruiken van de app. Alle verbindingskosten die u tijdens het gebruik maakt, bijvoorbeeld kosten die door uw mobiele telefoonprovider in rekening worden gebracht, komen voor uw eigen rekening.

Wij verlenen u een niet-exclusief (eenvoudig en tijdelijk) en niet-overdraagbaar recht om de app te gebruiken, inclusief de software en de informatie die daarin zijn opgenomen, uitsluitend voor privédoeleinden voor zover een dergelijk gebruik overeenkomt met het doel dat door ALK-Abelló A/S wordt nagestreefd in het beschikbaar maken van de app en zoals nader wordt uitgelegd in deze Servicevoorwaarden.

U mag met name de app niet distribueren of anderszins overdragen aan derden voor gebruik (inclusief huur, leasen of sublicentiëren), of deze gebruiken om diensten aan derden te verlenen.

We kunnen op elk moment updates van de app verstrekken die de functionaliteit van de app wijzigen. De functionele reikwijdte en de systeemvereisten van de huidige versie van de app worden vermeld in de product- en updatebeschrijvingen voor de app in de respectievelijke app stores. Als uw app store u niet de juiste meldingsfuncties biedt, controleer uw app store dan zelf voor updates of nieuwere versies.

U heeft geen recht op toekomstige of verdere verstrekking van de app of eventuele updates. Wij kunnen de app op elk gewenst moment wijzigen of beëindigen, en u kunt het gebruik van de app op elk gewenst moment stopzetten.

HOOFDSTUK 2 – AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We streven ernaar om de inhoud en functionaliteiten bijgewerkt te houden. We geven echter geen garantie, voorwaarde, verklaring of vertegenwoordiging over de juistheid, volgorde, actualiteit of volledigheid van de inhoud. Wij behouden ons het recht voor om inhoud op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, te vervangen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid voor ALK-Abelló A/S.

De toegang tot de app wordt toegestaan op een tijdelijke basis. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van de app of de gehele app beperken voor gebruikers die bij ons geregistreerd zijn, en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke onderbrekingen. De app kan ook van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of storing of om andere redenen buiten onze controle, en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke storingen, vertragingen of onderbrekingen.

De inhoud wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud is niet bedoeld als advies of aanbeveling van enige aard en mag nooit worden gebruikt ter vervanging van het advies dat is verstrekt door een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

Wij zijn op grond van deze Servicevoorwaarden niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door ons of onze gelieerde ondernemingen in omstandigheden waarin: (a) er geen schending is van de wettelijke zorgplicht die wij u verschuldigd zijn; (b) een dergelijk verlies of schade geen redelijkerwijs te voorzien resultaat is van een dergelijke schending; of (c) een verhoging van verlies of schade wordt veroorzaakt door uw schending van deze Servicevoorwaarden. Onze aansprakelijkheid omvat in geen geval verliezen die verband houden met u, zoals verlies van winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking wanneer u de app voor een zakelijk doel gebruikt. Niets in deze Servicevoorwaarden vormt een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, gelieerde ondernemingen, opdrachtnemers of agenten.

Een redelijkerwijs te voorzien resultaat is een resultaat waarvan duidelijk is dat het zal gebeuren of waarvan, op het moment dat u de app bezocht, door ons beiden werd aangenomen dat het zou gebeuren.

HOOFDSTUK 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

De app is bedoeld voor privégebruik door mensen die op de hoogte willen worden gebracht van de huidige pollentellingen op specifieke locaties, en wij kunnen u van tijd tot tijd gepersonaliseerde inhoud en aanbiedingen verstrekken (die als zodanig herkenbaar zijn).

De app en de informatie die via de app wordt verstrekt, is geen vervanging voor medisch advies en mag daarom niet worden gebruikt voor medische doeleinden. Het biedt geen therapeutische of diagnostische informatie en aanbevelingen. De app is niet bedoeld of geschikt voor gebruik bij het diagnosticeren, zelf diagnosticeren, controleren of behandelen van een ziekte.  

De functies van de app zijn ook gebaseerd op gegevens die door de gebruiker zijn opgeslagen en gegevens die door derden zijn verstrekt.

Noch de app, noch ALK-Abelló A/S zal de juistheid en volledigheid van dergelijke gegevens controleren, dus ALK-Abelló A/S en/of zijn werknemers en/of zijn plaatsvervangend vertegenwoordigers nemen geen verantwoordelijkheid en dragen geen aansprakelijkheid voor de juistheid van die gegevens. Houd er rekening mee dat we voor delen van het jaar op bepaalde locaties mogelijk geen toegang hebben tot pollengegevens, bijvoorbeeld waar pollenniveaus vaak zeer laag zijn en/of anderszins moeilijk te meten zijn.

HOOFDSTUK 4 – KENNISGEVINGEN EN WIJZIGINGEN AAN DE DIENST

Wanneer u de app voor de eerste keer opent, ontvangt u pop-upmeldingen. Deze meldingen zullen u vragen of u toestemming geeft voor het verwerken van gegevens over hoe u de app gebruikt, en of de app toegang mag krijgen tot uw locatie terwijl u de app gebruikt. Als u niet wilt dat dergelijke gegevens worden verwerkt, kunt u klikken op 'Niet toestaan'. Als u later van gedachten verandert, kunt u dit op elk gewenst moment in- of uitschakelen in uw instellingen. U kunt ook op elk gewenst moment de gegevens die de app over u heeft verwerkt, downloaden en verwijderen.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid; dit vindt u hier.

U kunt ook meldingen ontvangen wanneer er iets nieuws staat in de app, of wanneer de pollenniveaus op uw huidige locatie veranderen. Als u deze meldingen niet wilt ontvangen, kunt u ze op elk gewenst moment uitschakelen in de instellingen van de app.

HOOFDSTUK 5 - OPTIONELE TOOLS EN LINKS VAN DERDEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, noch enige controle of invoer hebben. Elk gebruik door u van optionele tools die worden aangeboden via de app is geheel voor uw eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met de voorwaarden waaronder de tools worden verstrekt door de betreffende externe leverancier(s).

We kunnen in de toekomst ook mogelijk nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de app (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en hulpbronnen). Deze Servicevoorwaarden zijn ook van toepassing op dergelijke nieuwe functies en/of diensten. Bepaalde inhoud en diensten die beschikbaar zijn via onze app kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op de app kunnen u verwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of juistheid hiervan en wij geven geen garanties en zijn niet verantwoordelijk voor enige materialen of websites van derden, of voor enige andere materialen of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies gerelateerd aan het gebruik van diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Bestudeer zorgvuldig de beleidsregels en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden moeten aan de relevante derde worden gericht.

HOOFDSTUK 6 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen opstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen), of als u zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen opstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), kunnen wij alle opmerkingen die u ons stuurt op elk gewenst moment zonder beperkingen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in enig medium. Wij zijn op geen enkel moment verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) om vergoeding te betalen voor opmerkingen, of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We hebben de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden of andere rechten of deze Servicevoorwaarden.

U bent ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, waaronder het auteursrecht, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijke of eigendomsrechten. U bent er verder verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de app of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of anderszins ons of derden misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde worden geplaatst.

Alle inhoud die u uploadt naar de app als onderdeel van een chatforum of iets dergelijks wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen, en wij hebben het recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te kopiëren, te verwijderen, te distribueren en aan derden bekend te maken voor enig doel, inclusief (maar niet beperkt tot) het gebruik van dergelijke inhoud naar ons eigen goeddunken (met of zonder bronvermelding) in alle media.

HOOFDSTUK 7 - PROFIEL

U kunt ervoor kiezen om een profiel aan te maken in de app om uw ervaring te personaliseren; hiervoor moet u een wachtwoord instellen. U moet dit wachtwoord vertrouwelijk behandelen en mag het niet aan derden bekendmaken. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u het op elk moment wijzigen via e-mailverificatie. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid; dit vindt u hier. Als u geen profiel wilt aanmaken, hoeft u dat niet te doen. Bepaalde functies van de app zijn echter alleen beschikbaar wanneer u bent ingelogd met uw profielgegevens.

HOOFDSTUK 8 - PERSOONSGEGEVENS

Het door u indienen van uw persoonsgegevens via onze app valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

HOOFDSTUK 9 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Soms kan er informatie op onze app staan die typefouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat met betrekking tot bijvoorbeeld servicebeschrijvingen. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken als de informatie in de app onjuist is. Een specifieke update- of vernieuwingsdatum die in de app staat vermeld, moet niet worden geïnterpreteerd als aanwijzing dat alle informatie in de app is gewijzigd of bijgewerkt.

HOOFDSTUK 10 – SCHEIDBAARHEIDSCLAUSULE

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht gescheiden te zijn van deze Servicevoorwaarden. Een dergelijke bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

HOOFDSTUK 11 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum van een Contract zijn aangegaan, blijven ook na beëindiging van het Contract voor alle doeleinden van kracht. Elk Contract is van kracht tenzij en totdat het door u of ons wordt beëindigd.

HOOFDSTUK 12 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het door ons niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en gelden voor uw gebruik van de app, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

HOOFDSTUK 13 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden, het onderwerp en de samenstelling ervan en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij de app aan u verstrekken, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de respectievelijke wetten.

Niets zal ons verhinderen om procedures aan te spannen bij een bevoegde rechtbank om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

HOOFDSTUK 14 – DIVERSEN

Deze Servicevoorwaarden zijn persoonlijk voor u, en u mag deze niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming toewijzen of uw rechten of aanspraken hierin aan derden overdragen. Wij kunnen alle of een van deze Servicevoorwaarden en/of de diensten die onder deze Servicevoorwaarden worden verstrekt op elk gewenst moment toewijzen, overdragen en/of uitbesteden aan een derde partij.

HOOFDSTUK 15 – KLACHTEN

Als u een klacht hebt over de app, neem dan contact op met ons team via:

support-nl@klarify.me

De Europese Commissie biedt een online geschillenbeslechtingsplatform, dat beschikbaar is op www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wij nemen deel aan deze procedure voor geschillenbeslechting. Een lijst met contactgegevens van erkende geschillenbeslechtingsorganen is beschikbaar via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show